Vi vill från styrelsen passa på att informera lite vad som har hänt under sommaren och

vad som är på gång i Lövstaviken.

Vi har under året genomfört ett par större investeringar som vi tror är väldigt bra för

verksamheten i det långa perspektivet.

Vi har under många år haft stora problem med att de ankare som håller bryggorna på

plats driver iväg nar det är starka vindar. Det har fått till följd att det blir väldiga

påfrestningar på bryggorna. För att förhindra att detta upprepas gjordes under våren ett

pålningsarbete vilket gjort att bryggorna numera är tryggt förankrade och står pall för

alla väder.

Detta arbete var kostsamt men säkrar bryggorna för en lång tid framöver.

Vi har vidare under sommaren gjort ett stort asfalteringsarbete på den östra

parkeringen i hamnen Asfalt har diskuterats i styrelsen under flera år, nu kom tillfället då

priset på asfalt för närvarande är relativt lågt. Detta har vi gjort mot bakgrund av att det

har dammat väldigt de senaste åren från biltrafiken vilket har smutsat ner båtar och

bilar. Vi har även märkt av en ökande konkurrens på ställplatser för husbilar. Det är

väldigt viktigt att vi har ett gott rykte och är en attraktiv anläggning för våra gäster. Det

är genom ställplatsverksamheten vi har möjlighet att kunna vidareutveckla vår hamn,

utan denna inkomst finns det ingen ekonomisk möjlighet att kunna det om vi inte höjer

medlemsavgifterna kraftigt.

Arbetet med torr och sjösättning har gått bra, lite underhåll på kranen men inget

allvarligt, Börje, Olle och Bertil gör ett mycket gott arbete med detta och så mycket

annat också.

Vi håller även på att byta ut den gamla belysningen i hamnen mot nya armaturer, så att

vi skall få en tryggare hamn nattetid.

En annan sak som också är på gång är att vi vill kunna erbjuda medlemmar som har

stugor på ”gamla området” att kunna ansluta dessa till elnätet. Det kommer snart att

kallas till ett möte för att diskutera hur vi kan genomföra detta, alla stugägare kommer

att får kallelse via post hem till sig.

Vidare så planerar vi även att dränera bort de vattensamlingar som uppstår vid

stugorna. Detta kommer att göras i samband med att elkablar grävs ner.

Ekonomin är god men det krävs mycket arbete för att det skall kunna fortsätta så, det är

också viktigt att förblir god ekonomi för då vi ser stora investeringar i hamnen i

framtiden.

Sammanfattningsvis så görs det mycket ideellt och bra arbete i föreningen som styrelsen

vill passa på att tacka alla er som ställer upp och lägger ner all denna tid.

Anders Sjökvist

Det händer som väl är inte så ofta, men nu har det hänt. Det har försvunnit en motor från en upplagd båt.

Se till era båtar och andra saker ni har på Lövstaviken.

Innan du sjösätter båten, gå in till Helen på kontoret och hämta ett föreningsmärke att fästa på båten. Det ska fästas på båten så att det är väl synligt från bryggan, t.ex.på masten. Detta bl.a. för att vakten ska kunna se att båten tillhör Lövstavikens Båtförening.

Sjösättning och upptagning med föreningens mobilkran.

Lista för att sätta upp tid för kranlyft kommer att finnas i klubbstugan. För att få lyfta med kranen skall båtägaren kunna intyga att båten är försäkrad.

OBS! Sista dag för sjösättning är söndagen den 15 maj, efter detta datum skall parkeringarna och planerna vara fria från båtar.

Alla kranavgifter, transport med hjullastare m.m. ska betalas i automaten i förskott. Biljetten lämnar ni till kranföraren eller dennes assistent som ett bevis på att avgiften är erlagd.

Du skall ha ett giltigt föreningsmärke på din båt som visar att Lövstaviken är din hemmahamn. Märket skall vara väl synligt från bryggan. Du får märket av Helen på kontoret.

Båtar som sjösätts i Lövstaviken och som ej har bryggplats där skall lämna hamnen samma dag som den sjösatts. Om den ligger kvar i hamnen debiteras gästavgift, 160 kr/dygn.

Gästavgiften för båtar är 160kr och husbilar är 180 kronor per natt inkl. dusch, toa samt gråvatten- och toatömning, el. Avgiften betalas i betalautomat snarast efter ankomst, koden till gästtoalett samt dusch finns tryckt på biljetten.

 Gästernas hushållssopor lämnas i för detta avsett rum och här gäller sortering. Vi skiljer på matavfall och hushållssopor, särskild påse för matavfall finns att hämta i soprummet. Vidare sorterar vi ut glas, färgat och ofärgat, aluminiumburkar och PET-flaskor. Miljöfarligt avfall, t.ex. batterier, tomma gasbehållare etc. lämnas också här.

Platsen för gråvatten- och toatömning är i anslutning till soprummet. För båtar finns sugtömning längst in på östra bryggan.

Vi hoppas att detta inte ska vara till besvär för våra gäster utan att ni, tillsammans med oss, kan hjälpas åt att värna om miljön.

Sida 7 av 8